Giáo Lý Căn Bản (Audio)

Bài 1. Đức Chúa Trời

 

Bài 2. Đức Chúa Jesus

 

Bài 3. Đức Thánh Linh

 

Bài 4. Kinh Thánh

 

Bài 5. Sự Sáng Tạo và Con Người

 

Bài 6. Sự Cầu Nguyện

 

Bài 7. Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời

 

Bài 8. Sứ Mệnh Truyền Bá Phúc Âm

 

Bài 9. Dâng Hiến

 

Bài 10. Hội Thánh và Các Thánh Lễ P. 1

 

Bài 11. Hội Thánh và Các Thánh Lễ P. 2

 

Bài 12. Mười Điều Răn

 

Bài 13. Thiên Đàng và Hỏa Ngục

 

Bài 14. Sự tái Lâm Của Chúa Jesus

 

Bài 15. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ