Bài 3. Chúa Jesus Giáng Sanh

Chúa Giê-Xu Giáng Sanh

 

Jsborn

 

Ma-thi-ơ 1:18-25                                        

Trong lần tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đã học về gia phổ của Chúa Giê-xu, chúng ta biết là Ngài đến từ dòng dõi Vua Đa-vít. Ma-thi-ơ viết sách Tin lành của ông cho người Do Thái là đọc giả đầu tiên, đối với họ, gia phổ là điều quan trọng, để tỏ bày cho họ biết rằng Chúa Giê-xu đến thế gian theo như lời dự ngôn của Đức Chúa Trời.   

Hôm nay chúng ta tìm hiểu về sự sanh ra của Chúa Giê-xu, Ngài được sanh ra cách hết sức lạ lùng, đó là Ngài được sanh ra bởi người nữ đồng trinh. Lu-ca là một người viết sách Tin lành Lu-ca, ông là một bác sĩ Hy-lạp. Trong sách Tin lành của ông, ông có một phân đoạn nói đến việc sanh sản. Cả hai sách Tin lành Ma-thi-ơ và Lu-ca đều công bố rằng Chúa Giê-xu được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Giô-sép không phải là cha của Chúa Giê-xu, và cô Ma-ri không phải là người bất trung. Đây là điều lạ lùng, như trong sách Giê-rê-mi 31:22 nói: “Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất: ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam.”

Chỉ có một mình Chúa Giê-xu là Đấng mà các bản tường thuật lịch sử ghi nhận rằng, Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Có người cố gắng tra cứu để viết luận án chống lại sự sanh ra của nữ đồng trinh, sau thời gian với nhiều cố gắng, những người chống đối này cũng không thể đưa ra những dữ kiện hay tài liệu nào xác chứng được. Nếu là người duy lý, trong tiến trình suy nghĩ, họ có thể nói rằng: ‘điều này không thể nào xảy ra được’. Nhưng chúng ta là ai mà nói rằng nó không thể xảy ra?  

Trong bản ký thuật của sách Tin lành Ma-thi-ơ, xác định cách rõ ràng là Chúa Giê-xu được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Ma-thi-ơ tỏ bày cùng chúng ta rằng, Giô-sép không phải là cha của Chúa Giê-xu, và ông giải thích về điều đó. Trong Kinh Thánh Cựu ước đã dự ngôn về việc giáng sanh cách siêu nhiên. Tiên tri Giê-rê-mi đã nói cho dân Do thái như vầy: “Hỡi gái bội nghịch, ngươi sẽ đi dông dài cho đến chừng nào? Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất: ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam” (Giê-rê-mi 31:22).

Đây không phải là sự sanh ra tự nhiên, nhưng là sự sanh ra cách siêu nhiên, lạ lùng. Việc một người nữ đồng trinh sanh Chúa Giê-xu là một việc mới lạ, mà Đức Chúa Trời đã làm. Điều đó ứng nghiệm lời tiên tri được Đức Chúa Trời báo trước qua Giê-rê-mi.

Ma-thi-ơ 1:18 ký thuật như vầy, “Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.”

Ma-thi-ơ nói cho chúng ta việc giáng sanh của Chúa Giê-xu xảy ra, khi cô Ma-ri hứa gã cho Giô-sép, tức là đang ở trong thời gian đính hôn, trước khi họ trở thành vợ chồng chánh thức, họ không hề có sự quan hệ tình dục cùng nhau, trong thời gian đó cô Ma-ri lại mang thai bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Xin nói thêm là trong hôn nhân của người Do Thái có ba bước.

–  Thứ nhất, hai gia đình đồng ý kết nghĩa thông gia.

–  Thứ hai, có một bản thông báo công khai. Tại điểm này đôi trai gái hứa hôn với nhau, tương tự như lễ đính hôn (đám hỏi) ngày nay. Ngoại trừ mối quan hệ của họ có thể bị hủy bỏ khi có một người qua đời hay ly dị. Trong giai đoạn này quan hệ tình dục chưa được cho phép.

– Thứ ba, đôi trai gái cưới nhau và bắt đầu chánh thức sống chung.

Giô-sép suy nghĩ sao về việc này? Ma-thi-ơ 1:19, “Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.”

Theo luật pháp của Môi-se rất là gắt gao trong việc này, Luật quy định  rằng khi một người đàn bà phạm tội bất trung, ngoại tình, có thể bị ném đá chết. Đó là một hình phạt rất nặng. Theo như luật trong sách Phục truyền luật lệ ký 22:23-24, “Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết: con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành, người con trai, bởi vì làm mất danh giá vợ người lân cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy.”

Nhưng Giô-sép là một người có nghĩa, ông muốn tìm cách bảo vệ Ma-ri. Cô ta là một người nữ hiền đức, cô được Đức Chúa Trời lựa chọn làm mẹ của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời không có nhầm lẫn khi chọn cô Ma-ri, Ngài chọn đúng người. Chúng ta cũng nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng lựa chọn Giô-sép nữa, Ngài không có nhầm lẫn khi chọn Giô-sép. Nếu là một người nóng tính, ông sẽ lập tức công bố việc này cho mọi người biết và ném đá cô Ma-ri chết cho hả giận. Nhưng Giô-sép không phải là loại người như thế, ông là người tử tế, người có tình nghĩa. Giô-sép rất yêu mến Ma-ri và không muốn làm tổn hại nàng, dầu lúc đó ông có cảm nghĩ cô ta không chung thủy với mình.

Ma-thi-ơ 1:20-22, “Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán…”

Để ngăn cản những việc xấu có thể xảy ra trong hoàn cảnh này, thiên sứ của Chúa xuất hiện giải bày cho Giô-sép biết rõ những việc đang xảy ra liên hệ đến cô Ma-ri, thiên sứ xác nhận với Giô-sép rằng cô Ma-ri mang thai là do nơi quyền năng của Đức Thánh Linh, và hãy đặt tên cho con trẻ đó là “Giê-xu.” Tên Giê-xu có nghĩa là ‘Đấng Cứu Chuộc,’ bởi vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi.

Ma-thi-ơ đang viết cho dân tộc Do Thái, ông chỉ ra rằng tất cả những điều này xảy ra để làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa. Ma-thi-ơ đang kêu gọi dân tộc Do Thái hiểu rằng, đây là Đấng đến làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu ước.  

Đã có hơn ba trăm lời tiên tri liên hệ về sự đến lần thứ nhất của Chúa Giê-xu được ứng nghiệm một cách chi tiết, trọn vẹn. Ma-thi-ơ trích dẫn từ Cựu ước nhiều hơn cả ba tác giả sách Tin lành cộng lại. Dường như ông ký thuật tất cả những chuyện từ trong Cựu ước, không những để nói về đời sống Chúa Giê-xu, nhưng còn để cho thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu ước đề cập về Ngài.

Ma-thi-ơ xác nhận lời tiên tri được nói bởi Ê-sai 7:14, “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23)

Đây là điều rất quan trọng mà chúng ta cần chú ý cẩn thận, Bởi vì có nhiều nhà thần học phóng lý tìm cách chối bỏ lẽ thật về Chúa Giê-xu được sanh ra bởi nữ đồng trinh, và từ chối việc Kinh Thánh dạy về sự giáng sanh bởi nữ đồng trinh. Có nhiều người còn tìm cách dịch sai lệch ý nghĩa một số từ ngữ, để diễn đạt theo chiều hướng sai trật.

Lời tiên tri trong Ê-sai 7:14 là một phép lạ. Thật là không có gì lạ nếu một phụ nữ trẻ sanh con, vì điều đó đang xảy ra hằng ngày, nhưng tại đây tiên tri Ê-sai nói rõ ràng là một gái đồng trinh sanh một trai. Sự thật đã xảy ra như thế, không ai có thể tìm cách chối bỏ phép lạ này.

Chúng ta trở lại để tìm hiểu về bối cảnh xảy ra trong thời mà tiên tri Ê-sai viết trong đoạn 7. Trong thời kỳ này A-cha đang ở trên ngôi vua. A-cha là một vị vua sống xa cách Đức Chúa Trời, ông là một trong các vị vua xấu. Đức Chúa Trời sai phái tiên tri Ê-sai mang sứ điệp đến cho vua, nhưng vua không lắng nghe. Vì thế khi chúng ta đọc, Ê-sai 7:10-12, “Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-cha rằng: Hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một điềm, hoặc dưới vực sâu, hoặc trên trời cao. A-cha thưa rằng: Tôi sẽ chẳng xin tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va.”

Tiên tri Ê-sai rất là thành khẩn khi nói cho vua A-cha những gì vua cần làm. Đức Chúa Trời bảo tiên tri Ê-sai đến gặp vua A-cha để truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời, đó là Chúa sẽ ban cho vua sự chiến thắng. Thế nhưng vua A-cha không tin Đức Chúa Trời, để khích lệ đức tin của vua, Ê-sai nói cho vua rằng, Đức Chúa Trời muốn ban cho vua một dấu lạ. Nhưng vua A-cha nói là: “Tôi chẳng cầu xin một dấu lạ nào của Chúa.” Sau đó Ê-sai trả lời cho vua rằng: “Đức Chúa Trời sẽ ban một dấu lạ cho vua, dẫu là vua có tin hay không? Dấu lạ này không phải chỉ cho vua A-cha nhưng ban cho cả nhà Đa-vít.” Dấu lạ đó là: “Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên.”

Dĩ nhiên, nếu nói một phụ nữ trẻ sanh con thì chẳng phải là dấu lạ gì cả, nhưng tại đây Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Ê-sai, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, đó là dấu lạ mà Đức Chúa Trời báo tin trước đây.

Sự sanh ra của Chúa Giê-xu bởi nữ đồng trinh là một điều lạ lùng, xảy ra do quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu mang hai bổn, nhân tánh và thần tánh, tức là Ngài vừa là con người, vừa là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời đến thế gian trong hình thể con người, để tỏ bày cho con người biết về Đức Chúa Trời. 

TÊN CỦA CHÚA

Chúng ta chú ý một điều kỳ diệu nữa về tên của Chúa Giê-xu,

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23)

Có thể có người nói, đâu có ai gọi Chúa Giê-xu là Em-ma-nu-ên. Ngài được gọi là Giê-xu. Ngài được gọi tên này, bởi vì Ngài cứu dân Ngài ra khỏi tội. Còn tước vị của Ngài là “Christ.” Nhưng tại đây Ngài được gọi là “Em-ma-nu-ên” có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Tại đây chúng ta thấy một trong những điều kỳ diệu nhất của Kinh Thánh. Chúng ta thấy là “Em-ma-nu-ên” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài không ở cùng với chúng ta cho đến khi Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Lý do mà dân chúng gọi Ngài là Giê-xu, là Chúa Cứu Thế, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Điều này bày tỏ một lẽ thật mầu nhiệm của Kinh Thánh, Ngài là Đấng từ trời đến thế gian.

Khi Chúa Giê-xu sanh ra, Ngài ở cùng chúng ta theo bổn thể con người, cho đến khi Ngài thăng thiên về trời, Ngài nói với các môn đệ “Này ta thường ở cùng các người luôn cho đến tận thế.” Làm sao Chúa Giê-xu có thể ở cùng với các môn đệ, ở cùng với chúng ta trong khi Ngài về trời? Ngài ở cùng con người chúng ta qua Đức Thánh Linh. Ngày nay khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta được Ngài ở cùng. Chúa Giê-xu vẫn là Em-ma-nu-ên. 

Trong sách Hê-bơ-rơ 2:9 nói thêm về Chúa Giê-xu như sau: “Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết.”

Bằng cách nào Chúa Giê-xu trở thành Đấng Cứu Thế, bởi vì Ngài là Em-ma-nu-ên, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài được gọi là Chúa Giê-xu. Ngài không được gọi là Em-ma-nu-ên. Nhưng chúng ta không thể gọi Ngài là Chúa Giê-xu, trừ khi Ngài là Em-ma-nu-ên, Ngài phải là Em-ma-nu-ên để trở thành Chúa Cứu Thế của cả nhân loại. Cho nên việc Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh là điều rất quan trọng.

Ma-thi-ơ 1:24-25, “Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 25  song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.”

Sau khi nghe lời giải bày của thiên sứ, Giô-sép biết là cô Ma-ri không phải là người bất trung với mình, Giô-sép vâng lời Đức Chúa Trời và tiến hành cách kế hoạch của cuộc hôn nhân, tức là tiếp nhận Ma-ri như là người vợ, nhưng không hề có sự quan hệ tình dục với nhau. Có lẽ nhiều người không tán đồng quyết định của ông, nhưng Giô-sép vẫn tiến tới, vì ông là chồng có nghĩa, là người vâng phục ý chỉ Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta tránh làm một số công việc, vì sợ bị thiên hạ chỉ trích, sợ người ta nghĩ xấu về mình, chúng ta cần noi theo gương Giô-sép, vâng phục Đức Chúa Trời thay vì tìm sự tán đồng của người khác. 

Giô-sép và Ma-ri là hai người được ơn, được Đức Chúa Trời sử dụng trong chương trình của Ngài, trong sự sanh ra và nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế, thật là phước hạnh biết bao khi vợ chồng cùng một ý hướng, tâm nguyện hầu việc Chúa.

Có thể một người nào đó chối bỏ sự giáng sanh của Chúa Giê-xu bởi nữ đồng trinh không? Chỉ có những ai không biết Kinh Thánh nên họ có thể chối bỏ sự giáng sanh kỳ diệu này. Còn đối với những Cơ Đốc nhân, những người được sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì không thể nào chối sự giáng sanh lạ lùng của Ngài.

Nếu Chúa Giê-xu cũng là con người như chúng ta, được sanh ra trong xác thể bởi cha mẹ, được hoài thai trong tội lỗi, thì Chúa Giê-xu cũng chẳng cứu giúp chúng ta được gì cả. Nhưng Chúa Giê-xu là Em-ma-nu-ên, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, được sanh bởi nữ đồng trinh, Ngài là Cứu Chúa của chúng ta.

Ngài đã đến với thế gian trong hình thể của con người, để thực hiện chương trình cứu chuộc tội nhân.

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đấng sanh ra cách lạ lùng, đời sống của chúng ta cũng sẽ được phước hạnh lạ lùng.     

 

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới