SINH HOẠT CÁC NHÓM TẾ BÀO

1. Nhóm Ti mô thê

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tại Nhà thờ.

Nhóm trưởng: ông Nguyễn Thành Cung  (0401022720)

2. Nhóm Giô-suê

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tại Nhà thờ.

Nhóm trưởng:  ông Vũ Minh Thành (0411526099)

3.Nhóm Giăng

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tại Nhà thờ.

Nhóm trưởng:  ông Ngô Văn Phụng  (0403567369)

4. Nhóm Đa-ni-ên

Thời gian sinh hoạt: 5:30pm-7:00pm Chúa nhật hằng tuần tuần hoàn tại nhà nhóm viên.

Nhóm trưởng: cô Kiều Trinh

5. Nhóm Ê-xơ tê

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Tư hằng tuần tại nhà Mục sư Lý Văn Quang.

Hướng dẫn trưởng: Bà Mục sư Lý Văn Quang

6. Nhóm Sa-mu-ên

Thời gian sinh hoạt: 2:00pm-3:30pm Thứ Tư hằng tuần tại Nhà thờ.

Nhóm trưởng: ông Lê Văn Hải (0415319293)

7. Nhóm Ê-li

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tuần hoàn tại nhà thờ.

Nhóm trưởng: Ê-li 1: Anh Hồ Hải Đạo (0468738802); Ê-li 2: Anh Phùng Triết; Ê-li 3:Anh Nguyễn Hoàng Khánh  (0450401811)

8. Nhóm Phao-lô 

(đang tạm nghỉ)

TIN TỨC BAN NGÀNH