Perthb

Xin chào mừng Quý vị đến với trang nhà của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Perth – WA, thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Úc Châu (VECA).

Trang web này được sử dụng với mục đích tôn cao danh Chúa, gây dựng đời sống tâm linh con cái Chúa bằng việc chuyển tải những bài giảng, bài học Kinh Thánh, tài liệu dưỡng linh, nhạc Thánh… Bên cạnh đó, trang web này cũng là nơi đăng tải thông báo và tin tức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Perth để Quý con cái Chúa biết về những sinh hoạt của Hội Thánh và thông công với nhau qua sự nhớ đến nhau, thăm viếng và cầu thay cho nhau.

Hoan nghinh và cảm ơn Quý tôi con Chúa truy cập trang web này.

Nguyện Chúa ban phước cho trang web này để mang đến ích lợi và phước hạnh cho từng tôi con của Chúa trong Hội thánh.

“Nguyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!” (Ê-phê-sô 6:23-24)

– Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp Hành Hội Thánh.

Welcome to the home page of the Vietnamese Evangelical Church in Perth – WA, part of the Australian Evangelical Church of Australia (VECA).
This website serves the purpose of exalting the name of the Lord, aiding in the spiritual growth of the children of God with sermons, Bible lessons, spiritual resources, and worship music.
This is also the place to publish notices and news of the Vietnamese Evangelical Church in Perth so that everyone can stay updated with the churches activities and have access to fellowship, service, visitation and discipleship together.
Welcome and thank you for visiting this website. Praise the Lord.
May God bless this website to help everyone one of you, brothers and sisters.
“Peace to the brothers and sisters, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love.” (‭‭Ephesians‬ ‭6:23-24‬ ‭NIV‬‬)
– The Senior Pastor and Church Board
Ms David

MSQN Nguyễn Hữu Đa Vít

Thay Josseph

Thầy Joseph Pham

Bch

Ban Chấp Hành Hội Thánh

– Thư Ký / Secretary: Ông Bảo Phương

– Thủ Quỹ / Treasurer: Cô Trương Phương Nghi

– Phó Thủ Quỹ / Vice – Treasurer: Ông Nguyễn Ngọc Sáng

– Ủy Viên / Commissioner: Cô Trần thị Thiên Kim

– Ủy Viên / Commissioner: Ông Trần Lê Sơn

– Ủy Viên / Commissioner: Ông Kelvin Nguyen

 

Sinh Hoạt Hội Thánh

* Trường Chúa Nhật                                : 9:00am Chúa Nhật

* Lễ Thờ Phượng (Việt ngữ và Anh ngữ): 10:00am Chúa nhật 

* Nhóm Cầu Nguyện                                : 7:30pm thứ Ba (hằng tuần)

  – Cầu nguyện buổi sáng                        : 7:00am thứ Bảy hằng tuần

* Ban Cao niên                                         : 10:30am thứ Năm (hai tuần một lần)

* Ban Phụ nữ                                            : 7:30pm thứ Bảy (tháng một lần vào tuần thứ ba)

* Ban Trung niên                                       : 7:30pm thứ Bảy (hai tuần một lần)

* Ban Thanh Tráng                                         : 7:30pm thứ Tư (tháng một lần vào tuần thứ ba)

* Thanh – thiếu niên  

    – Altar (18+)                                          : 7:00pm thứ Tư (hằng tuần)

    – Amplify (12-18)                                  : 7:00pm thứ Sáu (hằng tuần)

    – Alpha (7-12)                                       : 10:00am Chúa Nhật 

* Các tổ học Kinh Thánh                          : 7:30pm thứ Sáu (hằng tuần)

* Playgroup                                               : 10:00am thứ Sáu (hằng tuần)

* Trường Việt ngữ                                     : 10:00am thứ Bảy (hằng tuần)