Img Give

Quý con cái Chúa có thể dâng hiến về Hội Thánh bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Hội Thánh / You can wire your offerings to our church’s bank account.

The Vietnamese Evangelical

  • BSB: 306096

  • Acc: 4195321

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (Ma-la-chi 3:10)

“Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the LORD Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it” (Mal 3:10 NIV)