Tin Tức Hội Thánh (Từ CN 23/8/2020-13/9/2020)

1. Chúa Nhật 23/8/2020
* Sau thì giờ Thờ phượng Chúa, Hội Thánh sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho việc tiếp tục/không tiếp tục chức vụ chấp sụ nhiệm kỳ 2020-2022 cho các chấp sự sau mãn nhiệm kỳ:

– Chấp sự, Thủ Quỹ Hội Thánh

– Chấp sự, đặc trách Thăm viếng-Chăm sóc

– Chấp sự, đặc trách Bảo trì Cơ sở.

* Sau đó tùy vào số phiếu tín nhiệm sẽ tiến hành việc đề cử ứng viên cho các chức vụ chấp sự trên, nhiệm kỳ 2020-2022.

* Hội Thánh cũng tiến hành bầu Soát sổ viên cho tài khóa 2019-2020.

2. Chúa Nhật 30/8/2020

Hội Đồng Thường Niên – HTTL Việt Nam tại Perth

3. Chúa Nhật 06/9/2020

Combined Worship, Father’s Day

4. Chúa Nhật 13/9/2020

Sau thì giờ Thờ phượng Chúa, Hội Thánh tiến hành bầu cử Chấp sự – Ban Chấp hành Hội Thánh nhiệm kỳ 2020-2022