Tin Tức Hội Thánh

Thay cho Mục sư Nhữ Đoàn Trung Kiên, xin thông tin đến Quý con cái Chúa trong Hội Thánh:

Bà Nhữ Đình Đạt đã ngủ yên trong Chúa vào lúc 12:00am ngày 23 tháng 5 năm 2020, tại Melbourme.

Xin Hội Thánh cầu thay để Chúa an ủi cho tang quyến, và danh Chúa được vinh hiển qua tang lễ.