Thơ Cơ Đốc – H.Ạ.N.H P.H.Ú.C

H.Ạ.N.H P.H.Ú.C


“Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.” – Thi-thiên 84:4
“Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng! Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa.” – Thi-thiên 89:15
“Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.” – Thi-thiên 96:2

Hhưởng phước đời đời,
AÂn Huệ từ Trời cho ta,
NNước Sống từ Cha,
Hhiệp một chúng ta an bình!
Pphúc lộc gia đình,
Hhy vọng trọn tin nơi Ngài, ,
Uước muốn theo Ngài,
Ccầu nguyện mãi hoài không thôi!

Dù đời trầm bỗng nổi trôi,
Nhưng lòng có Chúa trông coi tháng ngày,
Đời ta hạnh phúc nhất đây,
Vui mừng cảm tạ phước Ngài cho ta!
Phúc Âm cứu rỗi truyền ra,
Giúp người biết Chúa để mà ăn năn,
Yêu thương ta hãy đến gần,
Cảm thông, nâng đỡ, ân cần tâm giao,
Sẻ chia hạnh phúc ngọt ngào,
Nguyện xin Thánh Chúa đi vào hồn linh,
Mở lòng tất cả chúng sinh,
Hạ mình mau đến cậy tin duy Ngài!

Tiểu Minh Ngọc