Hợp Xướng Ha-lê-lu-gia, Chúa Là Vua (cho các bè giọng nhất, nhì, ba và tư)

Kính gởi đến ông bà anh chị trong Ban hát lễ Giáng Sinh 2020 các bè giọng nhất, nhì ba, tư của hợp xướng Ha-lê-lu-gia Chúa Là Vua để nghe thêm ở nhà cho thuần thục phần bè giọng mà mình tham gia.

Giọng 1

 

Giọng 2

 

Giọng 3

 

Giọng 4