Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày (05.11.2020) – Đào Tạo Môn Đệ

 

Mác 3:13-19

“Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu chọn và lập mười hai người trở thành sứ đồ của Ngài để làm gì? Qua đó chúng ta học được nguyên tắc đào tạo môn đệ của Chúa như thế nào? Công tác đào tạo môn đệ trong Hội Thánh bạn được quan tâm như thế nào?

Sau khi có nhiều đoàn dân đông từ khắp nơi đi theo Chúa Giê-xu để nghe Ngài giảng đạo, được chữa bệnh và đuổi quỷ (Mác 3:7-12), Ngài lên núi và chỉ gọi những người Ngài muốn đi theo Ngài (câu 13). Trong số đó, Chúa Giê-xu đã chọn ra mười hai người để lập làm sứ đồ. Sứ đồ có nghĩa là sứ giả hoặc người đại diện được ủy quyền. Mười hai sứ đồ đã được Chúa chọn và kêu gọi để đi theo Ngài trong suốt hơn ba năm chức vụ của Ngài trên đất.

Mục đích Chúa lập mười hai sứ đồ là để: ở cùng Ngài; sai đi giảng đạo; và được ban quyền phép đuổi quỷ (câu 14-15). Đây là ba nguyên tắc đào tạo môn đệ mà ngay từ đầu Chúa Giê-xu đã thiết lập. Các sứ đồ phải “ở cùng Ngài” để nghe Ngài dạy, thấy việc Ngài làm và tương giao với Ngài trong mối liên hệ Thầy-trò mật thiết. Chúa Giê-xu chọn mười hai sứ đồ với hoàn cảnh, học thức và địa vị hoàn toàn khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa và đi theo Ngài suốt hơn ba năm để được trang bị. Trừ một người phản Chúa, còn tất cả đều trở nên ích lợi cho Ngài. Để có thể tiếp nối công việc của người đi trước, người được đào tạo phải là người trung thành “bước theo”, gần gũi và học hỏi trực tiếp từ người dạy, phải được người dạy truyền đạt từ kiến thức đến tâm huyết và cả sứ mạng mà người học phải tiếp nối. Một khi được “ở cùng”, được huấn luyện và trang bị kỹ càng thì bước tiếp theo trong tiến trình đào tạo môn đệ là phải được “sai đi”. Môn đệ phải đi ra, thực hành những điều đã được trang bị để người Thầy có thể quan sát và dạy dỗ thêm vì mục tiêu sau cùng của việc đào tạo môn đệ là để có người nối tiếp công việc. Cho nên, các môn đệ cần phải ra đi giảng đạo, truyền đạt lại những gì mình đã học cho người khác. Và cuối cùng là Chúa “ban quyền phép” cho môn đệ. Các sứ đồ cần năng quyền của Chúa để thi hành chức vụ Chúa giao vì mọi kết quả của công việc thuộc linh không đến từ họ mà đến từ Chúa. Ngày nay, trong công tác đào tạo môn đệ người được đào tạo cũng cần phải có năng quyền của Chúa Thánh Linh mới có thể nối tiếp công việc thuộc linh được.

Hội Thánh Chúa cần đẩy mạnh công tác đào tạo môn đệ, áp dụng ba nguyên tắc đào tạo môn đệ của Chúa để có người tiếp nối công việc Chúa và cũng để Tin Lành của Chúa được rao giảng liên tục.

Bạn đang góp phần gì với Hội Thánh trong việc đào tạo môn đệ?

Lạy Chúa, xin giúp con và Hội Thánh con biết quan tâm đào tạo môn đệ, tận dụng mọi cơ hội có thể để tìm kiếm, chọn lựa và kêu gọi nhiều người bước vào công tác phục vụ Chúa.

 

Nguồn: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MN)  – http://httlvn.org