Bài 4. Các Nhà Thông Thái Đến Tôn Thờ

Các Nhà Thông Thái Tôn Đến Tôn Thờ – Chúa Giê-Xu Trốn Qua Ai Cập

 

3wisemen

 

Ma-thi-ơ 2:1-23

Trong Ma-thi-ơ đoạn 2 chúng ta thấy mấy đề tài chính yếu: Sự viếng thăm của các nhà thông thái sau khi Chúa Giê-xu được sanh ra, Giô-sép và Ma-ri chạy trốn sang Ai Cập, và sau đó quay về thị trấn Na-xa-rét.

Ứng nghiệm lời tiên tri

Tất cả những điều nầy là dữ kiện lịch sử ghi lại những gì đã xảy ra, nhưng phía sau các việc này có những sự thật lớn được trình bày, và chúng ta không nên bỏ qua nó. Chúng ta đã nói trước đây rằng, mỗi sách Tin Lành đều được viết ra lúc ban đầu để đáp ứng nhu cầu trực tiếp cho từng nhóm người đặc biệt, và sách Ma-thi-ơ được viết cho dân tộc Do Thái. Cho những người có tôn giáo. Những ký thuật lại ở đây nói về sự ứng nghiệm của bốn lời tiên tri. Để chứng minh những lời tiên tri trong Cựu ước được ứng nghiệm về sự sanh ra của Giê-xu như trong đoạn 2 này tỏ bày. Chắc rằng có rất nhiều môn đệ thành thật sống trong thời kỳ của Chúa Giê-xu, đang thắc mắc làm thế nào những lời tiên tri nầy có thể được ứng nghiệm. Nó dường như khó quá, nếu không phải nói là không thể xảy ra. Chúng ta hãy cùng xem làm thế nào chúng có thể được ứng nghiệm trong thời gian của Chúa Cứu Thế được sanh ra.

  1. Ngài được sanh ra tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2)
  2. Ngài được gọi ra khỏi Ai Cập (Ô-sê 11:1)
  3. Có sự than khóc tại Ra-ma (Giê-rê-mi 31:15)
  4. Ngài được gọi là người Na-xa-rét (Êsai 11:1)

Từ khi Chúa Cứu Thế được sanh ra tại Bết-lê-hem, tại sao lại có chuyện lau nước mắt tại Ra-ma, là nơi ở phía bắc của Giê-ru-sa-lem trong khi đó thì Bết-lê-hem thuộc về phía nam của Giê-ru-sa-lem? Và vì sao Ngài được gọi là người Na-xa-rét, mặc dầu Ngài được sanh ra tại Bết-lê-hem và được gọi ra khỏi Ai Cập. Câu hỏi là: Làm thế nào tất cả những lời tiên tri được ứng nghiệm qua một hài nhi? Ma-thi-ơ đã chỉ ra thế nào chính xác từng lời tiên tri đều ứng nghiệm một cách trọn vẹn mà không gặp một trở ngại với lời tiên tri hoặc trên lịch sử. Điều đó đã xảy ra như những gì Chúa đã phán xảy ra.

Trong thời của chúng ta khi có những tiên tri, có liên quan đến sự đến lần thứ hai của Đấng Cứu Thế, chúng ta thấy rất khó để có thể liên tưởng đến những điều ấy và cách nào mà những điều ấy có thể ứng nghiệm. Chúng ta đang ở trong thời kỳ ứng nghiệm của những lời tiên tri này, và chúng ta sẽ tìm thấy những điều ấy sẽ được ứng nghiệm một cách tự nhiên. Nó dường như là một bức tranh được ráp nối, nhưng khi chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa và nó được ứng nghiệm một cách tự nhiên như những lời tiên tri về sự đến lần đầu của Ngài. Tất cả những mảnh nhỏ của bộ ráp sẽ vừa vặn vào chỗ của nó, và chúng ta sẽ ngạc nhiên đặt câu hỏi, tại sao thế giới đã không nhìn thấy được nó lúc đó.

Sự viếng thăm của các nhà thông thái

Ma-thi-ơ 2:1, “Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem.”

Đây là sự kiện lịch sử ghi lại sự viếng thăm của các nhà thông thái, danh từ này diễn đạt rõ hơn là danh từ các bác sĩ. Xin ghi nhận rằng họ đến trong thời kỳ vua Hê-rốt. Có một điều Hê-rốt không muốn ai tranh đua ngôi vị với ông. Vua Hê-rốt không bao giờ muốn nhân nhượng trong cuộc tranh đua này. Vì vậy, những nhà thông thái đến Giê-ru-sa-lem đã làm cho vua rất quan tâm, lo lắng.

“Có ba nhà thông thái từ miền đông đến Giê-ru-sa-lem.” Có phải Kinh Thánh đã nói như vậy không? Không. Có rất nhiều người biết câu chuyện giáng sinh qua thiệp giáng sinh hơn là từ Kinh Thánh, vì vậy họ bị lầm lẫn rất nhiều điều. Chúng ta phải cố gắng sửa lại những điểm hiểu sai trong đoạn nầy.

Trước tiên, chúng ta sẽ thấy rằng không có ký thuật chính xác là có ba nhà thông thái. Không biết có tất cả bao nhiêu người, nhưng không phải chỉ có ba nhà thông thái đến gặp vua Hê-rốt khi đến Giê-ru-sa-lem. Những nhà thông thái nầy đến từ nhiều nơi khác nhau ở phương Đông. Họ đang nghiên cứu về các ngôi sao, và khi ngôi sao mới nầy xuất hiện, họ hiệp nhau và cùng đến Giê-ru-sa-lem.

Ma-thi-ơ 2:2, “mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.”

Các nhà thông thái này đang đi tìm một vị vua, và đó là điều làm vua Hê-rốt bối rối, vì họ nói rằng: “Chúng tôi có nhìn thấy ngôi sao Ngài bên Đông phương.” Trong một bài thi ca gọi là ngôi sao phương đông, và thật ra, có sự sắp xếp qua tên đó. Thật sự ngôi sao xuất hiện bên phương tây, và họ đi theo nó. Họ đi đến hướng tây, không phải hướng đông. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Làm thế nào thế giới liên kết ngôi sao với vị vua, và làm thế nào họ xác định nó xảy ra tại Do Thái? Có lẽ họ truy tầm lời tiên tri của Ba-la-am (Dân số ký 24:17)          

Xin nhớ rằng lời tiên tri nói về Ngôi sao sẽ đến từ Gia cốp – đó là dân tộc Y-sơ-ra-ên. Và sẽ có một vương quyền ra từ Y-sơ-ra-ên. Ngôi sao và vương quyền đi đôi với nhau. Những điều nầy được ghi lại trong các lời tiên tri trong Cựu ước. Các nhà thông thái từ phương Đông nhận được các lời tiên tri đó, và họ đi tìm một vị vua này.

Điều nầy làm bối rối cả thành Giê-ru-sa-lem và nhất là làm vua già Hê-rốt. Ma-thi-ơ 2:3, “Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.”

Có một phái đoàn nhà thông thái đến trong thành phố Giê-ru-sa-lem. Nghi ngờ rằng, nếu phái đoàn này chỉ có ba vị thông thái thì không đáng cho người ta chú ý gì nhiều, nhưng nếu có ba trăm người của họ đến trong thành phố, hỏi những câu hỏi như thế nầy, cả thành phố sẽ bị bối rối.

Hê-rốt muốn biết về chuyện nầy. Đây là Hê-rốt Đại Đế, vua là người rất mê tín. Nếu có Kinh Thánh tự điển thì mỗi người chúng ta nền dành thì giờ để đọc thêm về gia đình Hê-rốt. Đây là một gia đình đểu giả, kẻ giết người của thế kỷ thứ nhất. Ông ta là người ham quyền tước, ông đã mua địa vị của mình từ chính quyền La Mã, ông ta không thuộc về Y-sơ-ra-ên chút nào. Và ông ta thật sự lo lắng tìm nơi chốn về Người mới xuất hiện có thể lật đổ ngôi vị của ông.

Ma-thi-ơ 2:4, “Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu.”

Ông ta không hỏi, nhưng ông yêu cầu. Có thể ông bảo: “Tôi biết quí vị có kinh văn và trong đó có ghi sự đến của Mê-si-a. Tôi muốn biết nơi Ngài được sanh ra…” Một điều kinh ngạc là họ có thể nói cho ông ta biết được nơi chốn.

Ma-thi-ơ 2:5-6, “Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.”

Khi Hê-rốt đặt câu hỏi về nơi chốn, các thầy thông giáo không cần phải tìm cho đoạn văn đó; họ biết nó nằm ở đâu – Trong sách tiên tri Mi-chê 5:2 đã nói trước. Như thế, họ không cần lật ra, bởi vì nó đã nằm trong đầu của họ. Họ có thể trích ra liền. Họ biết tất cả về sự đến của Đấng Mê-si-a. Nhưng vấn đề là sự hiểu biết của họ chỉ là kiến thức mà thôi, và không có sự quan hệ thiết yếu nào với cá nhân họ. Họ tiêu biểu cho những người chỉ biết lịch sử được chứa trong Kinh Thánh và họ biết nhiều dữ kiện về sự việc, nhưng những điều nầy không mang một ý nghĩa cá nhân nào cho họ.

Nếu các thầy thông giáo biết về những sách Cựu ước cách thành tâm, chắc đã đến gặp các nhà thông thái và nói, “Hãy để chúng tôi cùng đi với các vị. Chúng tôi cũng đang tìm Đấng Mê-si-a nữa”

Không biết ngày hôm nay có bao nhiêu người thật sự tìm kiếm sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Chúng ta nói nhiều về điều nầy, và chúng ta học rất nhiều về các lời tiên tri. Bạn có thật sự muốn gặp Ngài ngay bây giờ không? Nếu Ngài trở lại liền ngày hôm nay, các bạn đang ở đâu và các bạn đang làm gì? Ngài có ngăn trở các bạn điều gì không? Có thể bạn muốn nói với Ngài rằng, “Con ước gì Chúa sẽ đổi giờ thăm viếng của Ngài lại một giờ khác không?”

Hê-rốt nhận được tin tức từ các thầy thông giáo, và muốn biết rõ thêm về nơi chốn của vị Vua vừa mới sanh ra.

Ma-thi-ơ 2:7, “Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào.”

Ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời trước khi các nhà thông thái đến tại Giê-ru-sa-lem. Hãy nhớ rằng họ đi bằng lạc đà, không phải đi bằng phi cơ, và hành trình bằng lạc đà rất lâu và vất vả. Có thể các nhà thông thái đến Giê-ru-sa-lem một năm sau đó. Trong hành trình dài, mệt mỏi họ luôn chờ đợi hy vọng là một ngày họ sẽ đến, gặp được Vua và dâng cho Ngài lễ vật.

Xin chú ý rằng, Vua Hê-rốt hỏi kỹ về thời gian ngôi sao xuất hiện lúc nào, đó là một sự kiện quan trọng mà chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn trong phần cuối đoạn này.  

Vì thế Vua Hê-rốt nói cho các nhà thông thái đến Bết-lê-hem, Ma-thi-ơ 2:8, “Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.”

Cách nói của vua Hê-rốt giống như con rắn xưa trong vườn Ê-đen. Có thể vua nói “Nếu có một vua nào sanh ra xung quanh đây, tôi tiêu trừ ngay.” Sau đó, vua sẽ gởi lính đi đến Bết-lê-hem thực hiện công tác. Chắc chắn ông không tìm được Con Trẻ, bởi vì Ngài được che giấu. Cho nên vua Hê-rốt nghĩ ra một cách tinh khôn hơn, đó là để những nhà thông thái đến Bết-hê-hem trước tìm Con Trẻ và sau đó trở lại nói cho vua biết. Vua nói rằng, ông cũng muốn đến đó để thờ phượng Ngài. Nhưng dĩ nhiên, điều vua thật sự muốn là tìm cách giết con trẻ mới sanh, được gọi là vua.

Ma-thi-ơ 2:9-10, “Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10  Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.”

Ồ, bây giờ ngôi sao xuất hiện trở lại. Ma-thi-ơ nói rõ, đây là một ngôi sao lạ thường, sự thật đó là một ngôi sao siêu nhiên. Đó là một phép lạ, chúng ta không phải giải bày gì thêm. Bấy giờ các nhà thiên văn nghĩ là có nhiều biến động trên bầu trời. Khi Chúa Giê-xu giáng sanh cả trời và đất hòa theo. Có thể khi các việc này xảy ra, các nhà thông thái thấy ngôi sao lạ xuất hiện.

Ma-thi-ơ 2:11, “Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.”

Khi các nhà thông thái đến nơi, Chúa Giê-xu không còn ở trong chuồng chiên của nhà trọ nữa. Tất cả số dân đông đảo đến đây để kiểm kê dân số đã rời thành phố Bết-lê-hem, trở về nhà. Vì Hài Nhi mới sanh nên không thể di chuyển xa trong lúc này. Cuộc hành trình xa rất có thể nguy hại cho sức khỏe của trẻ sơ sinh. Vì thế Giô-sép, Ma-ri và hài nhi Giê-xu vẫn còn ở Bết-lê-hem và họ di chuyển đến một ngôi nhà. Các nhà thông thái tìm gặp họ trong nhà. Vì thế những tấm thiệp giáng sanh vẽ hình các nhà thông thái đến chuồng chiên là sai. Họ đến trong nhà.

Xin vui lòng chú ý rằng, khi họ đến gặp Hài Nhi Giê-xu cùng với mẹ Ngài, thì họ sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài. Các nhà thông thái này không thờ lạy bà Ma-ri, thật đúng là người thông thái. Họ thờ lạy Ngài và dâng cho Ngài vàng, nhũ-hương và một-dược.

Thật rất là thích thú khi nghiên cứu các lẽ thật về sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu, như được đề cập trong Ê-sai 60:6, Muôn vàn lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc đà một gu ở Ma-đi-an và Ê-pha cũng vậy. Nầy, hết thảy những người Sê-ba đem vàng và nhũ hương đến, và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va.

Những lễ vật được bày ra trong sự đến lần thứ hai của Ngài là gì? Một-dược không có bày ra, vì một-dược nói về sự chết của Ngài. Khi Ngài đến lần thứ hai thì không còn nói về sự chết nữa. Vàng là lễ vật dâng cho Vua. Nhũ hương nói đến hương thơm của đời sống Ngài. Một-dược nói sự chết của Ngài khi đến thế gian lần thứ nhất. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến lần thứ hai, Ngài sẽ là Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa.

 Ma-thi-ơ 2:12, “Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.”

Các nhà thông thái này tưởng rằng vua Hê-rốt thành thật muốn tìm đến thờ phượng Hài Nhi Giê-xu. Nhưng không phải vậy, ông chỉ muốn giết con trẻ mà thôi. Vì thế thiên sứ mách bảo họ về đường khác, không để lọt vào mưu của Hê-rốt.

HÀNH TRÌNH TRỐN SANG AI CẬP

Ma-thi-ơ 2:13-15, “Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.”

Giô-sép vâng lời lập tức đem Hài Nhi Giê-xu trốn qua Ai Cập. Giô-Sép có đức tính tốt, ấy là vâng lời Chúa. Như trong đoạn thứ nhất, ông vâng lời Chúa mà tiếp nhận Ma-ri làm vợ.

Điều này để làm ứng nghiệm lời tiên trong sách Ô-sê 11:1.

Ma-thi-ơ 2:16, “Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết.”

Như đã trình bày trong phần trước, những nhà thông thái không đến cùng lúc với những người chăn chiên đến chuồng chiên. Căn cứ vào câu thứ 11 cho chúng ta biết là các nhà thông thái đến sau đó, và gia đình Giô-sép di chuyển đến căn nhà ở. Khi vua Hê-rốt hỏi các nhà thông thái cách kỹ lưỡng rằng ngôi sao xuất hiện khi nào. Có thể các nhà thông thái nói “Ngôi sao xuất hiện khoảng một năm trước.” Nếu sự suy đoán của chúng ta chính xác, thì những nhà thông thái này đã trải qua bốn mùa của phương Đông, và họ vượt qua nhiều nơi trước khi đến Giê-ru-sa-lem, họ đã trải qua hành trình rất dài và mất nhiều thời gian vì di chuyển bằng lạc đà.

Hê-rốt thất vọng khi chờ đợi các nhà thông thái mà họ không trở lại báo cho ông biết về nơi chốn của Hài nhi. Cho nên rất có thể ông nói rằng, “Họ thấy ngôi sao lạ xuất hiện một năm trước đây, nhưng để cho chắc chắn, Ta ra lịnh giết các con trẻ từ hai tuổi trở xuống.” Thật là vị vua gian ác.

Ma-thi-ơ 2:17-18, “Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.”

Đây là lời tiên tri khác thường. Tiên tri Giê-rê-mi đã không nói sự than khóc xảy ra tại Bết-lê-hem, chắc chắn có sự than khóc tại Bết-lê-hem, nhưng Giê-rê-mi nói rằng sự than khóc ở Ra-ma, một khu vực xa về phía Bắc của Giê-ru-sa-lem, trong khi Bết-lê-hem thuộc về phía nam, Ra-ma là quê hương của Giê-rê-mi. Tưởng tượng rằng khi lính được ban lịnh đi giết con trẻ, người chỉ huy lực lượng của Hê-rốt hỏi vua rằng “Vua muốn chúng tôi giết các trẻ em trong khu vực nào?” Vua già Hê-rốt nói, “Giết từ Ra-ma phía bắc, đến Bết-lê-hem ở phía nam.” Thật ra vùng Ra-ma không có can dự gì đến nơi chốn sanh ra của Hài nhi Giê-xu, nhưng vì sợ bỏ sót nên vua Hê-rốt ra lịnh giết trẻ con trong một vùng rộng lớn hơn. Cho nên có biết bao nhiêu trẻ em chết oan bởi sự độc ác của Hê-rốt. Lời tiên tri của Giê-rê-mi được ứng nghiệm các chi tiết.

TRỞ VỀ NA-XA-RÉT

Ma-thi-ơ 2:19-20, “Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi.”

Chúng ta cần lưu ý điểm này. Trong Sáng thế ký 32 chép là tại Phi-nê-ên, thiên sứ của Chúa hiện ra cùng với Gia-cốp, thiên sứ của Chúa chính là Đấng Christ trước khi nhập thể. Bây giờ trong Ma-thi-ơ nói Đấng Christ xuống Ai Cập.

Thật rất quan trọng cho việc Chúa Giê-xu rời Ai Cập trở về Do Thái. Bởi vì Ngài được sanh ra trong luật pháp và cần sống trong luật pháp của Môi-se. Ngài là Đấng gìn giữ luật pháp. Ngài cần phải ra khỏi ảnh hưởng của Ai Cập. Cũng giống như Môi-se quay trở về với dân tộc Do Thái.

Ma-thi-ơ 2:21- 23, “Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên. Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê, ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.”

Trong tiếng Hơ-bơ-rơ, Na-xa-rét có nghĩa là một nhành, hay cái mộng. Thành phố này chẳng có gì quan trọng. Có mấy lời tiên tri nói liên hệ đến thành này. Chúa Giê-xu được gọi là người Na-xa-rét vì Ngài lớn lên tại đó. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri về nơi sinh sống của Ngài.

Giờ đây chúng ta thấy bốn lời tiên tri liên hệ đến nơi sanh ra của Chúa Giê-xu được ứng nghiệm, đó là Ngài được sanh ra tại Bết-lê-hem, trốn sang Ai Cập, có tiếng khóc than ở Ra-ma, và được gọi là người Na-xa-rét. Tất cả những điều này được ứng nghiệm một cách rất tự nhiên. Qua đó chúng ta thấy sự chân thật của Lời Đức Chúa Trời.

Khi tìm hiểu về đời sống của Chúa Giê-xu chúng ta tìm thấy biết bao sự lạ lùng, mong ước chúng ta cứ tiếp tục đồng đi với nhau trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh.

 

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới