SINH HOẠT CÁC NHÓM TẾ BÀO

1. Nhóm Ti mô thê

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tại Nhà thờ. (đã bắt đầu sinh hoạt trở lại từ 19/6/2020)

Nhóm trưởng: ông Phạm Anh Tuấn  (0474931154)

 

2. Nhóm Giô-suê

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tại Nhà thờ.  (đã bắt đầu sinh hoạt trở lại từ 26.6.2020)

Nhóm trưởng:  ông Vũ Minh Thành (0411526099)

 

3.Nhóm Giăng

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tại Nhà thờ. (đã bắt đầu sịnh hoạt trở lại từ 19/6/2020)

Nhóm trưởng:  ông Ngô Văn Phụng  (0403567369)

 

4. Nhóm Đa-ni-ên

Thời gian sinh hoạt: 5:30pm-7:00pm Chúa nhật hằng tuần tuần hoàn tại nhà nhóm viên.  (đang tạm nghỉ)

Nhóm trưởng: cô Kiều Trinh

 

5. Nhóm Ê-xơ tê

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tại Nhà thờ.  (đang tạm nghỉ)

Nhóm trưởng: 

 

6. Nhóm Nê-hê-mi

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tại Nhà thờ.   (đã bắt đầu sinh hoạt trở lại từ 26.6.2020)

Nhóm trưởng:

 

7. Nhóm Ê-li

Thời gian sinh hoạt: 7:30pm-9:00pm Thứ Sáu hằng tuần tuần hoàn tại nhà thờ. (đã bắt đầu sịnh hoạt trở lại từ 12/6/2020)

Liên hệ: Anh Nguyễn Hoàng Khánh  (0450401811)

 

8. Nhóm Phao-lô 

(đang tạm nghỉ)

TIN TỨC BAN NGÀNH